Czym są dane osobowe i jakie maja znaczenie w prawie?

W dobie cyfryzacji i powszechnego korzystania z Internetu, ochrona danych osobowych stała się jednym z priorytetów prawa. Zrozumienie, czym są dane osobowe i jakie mają znaczenie w prawie, jest kluczowe dla każdej osoby korzystającej z usług online. 

Definicja danych osobowych

Dane osobowe to wszelkie informacje, które pozwalają zidentyfikować osobę fizyczną, bezpośrednio lub pośrednio. Mogą to być takie dane jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, ale także informacje o stanie zdrowia, wykształceniu czy dochodach. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, dane te mogą obejmować również informacje o firmie, jej siedzibie czy numerze NIP. W Polsce ochrona danych osobowych jest regulowana przez ustawę o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

Obowiązki podmiotów przetwarzających dane osobowe

Podmioty przetwarzające dane osobowe, czyli administratorzy danych, mają szereg obowiązków wynikających z przepisów prawa. Przede wszystkim muszą poinformować osobę, której dane przetwarzają, o celu i zakresie przetwarzania oraz o prawach, jakie przysługują tej osobie. Ponadto, administratorzy danych są zobowiązani do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych, co obejmuje m.in. zabezpieczenie dostępu do systemów informatycznych oraz regularne aktualizacje oprogramowania. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, podmioty te mają obowiązek zgłosić incydent odpowiednim organom oraz powiadomić osoby, których dane dotyczą. Spełnienie tych obowiązków to spore wyzwanie, dlatego warto skorzystać z usług profesjonalnego adwokata. W Koszalinie zapraszamy do naszej Kancelarii Adwokackiej.

Prawa osób, których dane dotyczą

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane, mają szereg praw wynikających z przepisów:

  • mają prawo do informacji o tym, jakie dane są przetwarzane i w jakim celu; 
  • mają prawo żądać sprostowania nieprawdziwych danych oraz usunięcia danych, jeśli nie ma już podstaw do ich przetwarzania;
  • w przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie zgody, osoba ta ma prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie;
  • w sytuacji naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych można dochodzić swoich praw oraz ewentualnie wystąpić z roszczeniem odszkodowawczym.